Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabiania prac domowych.

Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu spóźnień w tym zakresie.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci- rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych, mówimy też o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego, o złych skutkach nałogów, o higienie życia codziennego i higienie umysłowej.

Zabawa jest, obok nauki , podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy zajęć w naszej świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu. Proponujemy różnorodne zabawy i gry. Dbamy o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe gry i zabawy wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtuj umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. kształtują też umiejętność współdziałania w grupie.

W naszej świetlicy szkolnej są prowadzone następujące zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, malowanie mydłem, origamii, kirigami i inne)
 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje, czytanie różnorodnych tekstów, bajek i baśni w ramach „Cała Polska czyta dzieciom“)
 • wzbogacające posiadanie wiadomości, zaspokające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne)
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu- „dokończ zdanie“, „nazwa na daną literę“ i inne)
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie zadań domowych)
 • wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne)
 • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki, bale przebierańców)
 • zwiększające sprawność ruchową (gry i zabawy zręcznościowe)
 • relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, zajęcia z cyklu arte- terapia)

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu regulaminu o wyrabianie nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się uczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych np. doznania przykrości, przegrana. Uczymy też planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań, przyzwyczajamy dzieci do utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie. 

Cele szczegółowe świetlicy:

 • Zapewnienie naszym dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 • Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.
 • Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.
 • Organizowanie zespołowej nauki.
 • Utrwalenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
 • Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego.
 • Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole i w swoim środowisku.
 • Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych.
 • Utrwalanie wiadomości szkolnych.
 • Pobudzanie szacunku dla dobra własnego, poszanowanie cudzej własności i pracy.
 • Wyrabianie odpowiedzialności za właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.
 • Dbałość o dobre imię szkoły.


W naszej świetlicy obowiązują nagrody i wyróżnienia za bardzo dobre zachowanie i uczestnictwo w różnorodnych konkursach:

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • Poinformowanie rodziców o wzorowym zachowaniu, pochwała (w kontakcie bezpośrednim, lub pisemnie).
 • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.
 • Pełnienie funkcji honorowych („pomocnej dłoni”, dyżurnego itp.).


A także kary za złe zachowanie oraz nieprzestrzeganie zasad i reguł obowiązujących w świetlicy:

 • Upomnienie.
 • Nagana udzielona przez wychowawcę w obecności uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły Skreślenie z listy uczestników świetlicy.


Współpraca z rodzicami:

 • Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierający dzieci ze świetlicy osobiście).
 • Korespondencja z rodzicami.
 • Zebrania okresowe.


Harmonogram świetlicy :

6:50 – 8:00 Gry i zabawy według zainteresowań dzieci

8:00- 9:00 Zajęcia ruchowe.

9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne.

10:00 – 11:00 Zajęcia plastyczne.

11:00- 13:00 Gry i zabawy według zainteresowań dzieci.

13:00 - 14:00 Pomoc w odrabianiu pracy domowej.

14:00 – 15:00 Zajęcia dydaktyczne.

15:00 – 16:00 Zajęcia plastyczne.

16:00 – 16:50 Zabawy według zainteresowań dzieci.

Udzielone odpowiedzi dzieci na zadane pytanie: Dlaczego lubię świetlicę?

„Świetlicę lubię dlatego, że można tam robić rożne ciekawe rzeczy na przykład prace plastyczne, które lubię robić...“ uczeń kl. I
„W świetlicy można odrabiać zadanie domowe z pomocą pań i wtedy nie trzeba juz robić w domu...“ uczeń kl. I
„Najbardziej lubię zajęcia ruchowe i różne zabawy, które panie wymyślają...“ uczeń kl. III
„W świetlicy podczas zajęć można usłyszeć wiele ciekawych informacji i opowiadań...“ uczeń kl. III
„Lubię chodzić do świetlicy, bo panie organizują ciekawe zajęcia dydaktyczne i plastyczne...“ uczeń kl. II
„W świetlicy bardzo dużo rozmawiamy i opowiadamy ciekawe historie...“ uczeń kl. II
„Bardzo lubię świetlicę, bo można się pobawić z kolegami i koleżankami z klasy...“ uczeń kl. I


Nauczyciele świetlicy:

 • Licau Natalia
 • Koss Klaudia
 • Manicka Sylwia
 • Puzdrowska Malwina
 • Bettin Alicja
Regulamin Świetlicy.pdf Karta zapisu do świetlicy.docx
DANE

Kontaktowe

Dane adreswowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
MAPA DOJAZDU