Nasze projekty

Międzynarodowy Projekt "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury" 2023/24

wróć do wszystkich
Wróć

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy
z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, świetlicami szkolnymi, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadamianie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzanie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) propagowanie praw dziecka;

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu;

h) rozwijanie u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączanie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promowanie placówki oświatowej;

ł) rozwijanie współpracy między nauczycielami;

m) kształcenie na odległość.

9f036e08de2b783254a0896b0f78105d3d4fe0a7.jpeg
DANE

Kontaktowe

Dane adresowe
ul.Nanicka 22
84-200 Wejherowo

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?
map.png