ul. Nanicka 22,
84-200 Wejherowo,
tel.: 58 672 17 15

Zdolnych motywować, słabszych inspirować, sportowców kreować, wszystkich integrować.

Aktualności

« powrót

Egzamin Gimnazjalny 2019

2019-04-09

Egzamin Gimnazjalny

w dniach 10,11,12.04.19r. Zbiórka przed wyznaczonymi salami o godz.8.15.

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:

• część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

o z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

o z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

• część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

o z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

o z zakresu matematyki – godz. 11:00

• język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

o na poziomie podstawowym – godz. 9:00

o na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii;

3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

4. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

5. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

1. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut;

2. języka polskiego – trwa 90 minut.

6. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i

umiejętności z zakresu:

1. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut;

2. matematyki – trwa 90 minut.

7. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu

języka obcego nowożytnego:

1. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut;

2. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

8. Uczniowie po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych sprawdzają kompletność arkusza

egzaminacyjnego.

9. Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych

miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki

przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

Uczeń koduje:

1. w części pierwszej z zakresu:

• historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

• języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych

oraz kartę odpowiedzi

2. w części drugiej z zakresu:

• przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

• matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz

kartę odpowiedzi(w przypadku tego arkusza – w związku z przeprowadzanym e-ocenianiem –

kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie rozwiązań zadań otwartych;

szczegółowe instrukcje zostaną przekazane przez okręgowe komisje egzaminacyjne).

3. w części trzeciej:

– w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę

odpowiedzi;

– w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę.

10. Uczniowie korzystający z dostosowań nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart

odpowiedzi. Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

11. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części

egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do

zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

12. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków

ołówkiem.

13. Na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać ze słowników oraz kalkulatora.

14. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z 

zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

15. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda

jest zapewniona przez szkołę ( zadbała o to Rada Rodziców ! ). Podczas

pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

16. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację

szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość

ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

17. Uczniowie mają zakaz wnoszenia i korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzeń

telekomunikacyjnych.

18. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali

egzaminacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na

opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania

się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. O konieczności

wyjścia z sali uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki.

19. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane

wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu

gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani

ich nie komentuje.

20. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą

do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

21. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania w czasie egzaminu.

22. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca 2019r. natomiast zaświadczenie otrzymają

21 czerwca 2019r.

W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na

opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania

się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

Komunikat

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

[x] ZAMKNIJ